a  
 
 

00.圓覺經開題                                         【文字稿下載】 【錄音檔下載 (1) (2) (3) (4)

01.圓覺經證信序                                     【文字稿下載】 【錄音檔下載 (1)

02.文殊師利菩薩章                                 【文字稿下載】 【錄音檔下載 (1) (2) (3)

03.普賢菩薩章                                         【文字稿下載】 【錄音檔下載 (1) (2)

04.普眼菩薩章                                         【文字稿下載】 【錄音檔下載 (1) (2) (3) (4)

05.金剛藏菩薩章                                     【文字稿下載】 【錄音檔下載 (1) (2)

06.彌勒菩薩章                                         【文字稿下載】 【錄音檔下載 (1) (2) (3) (4)

07.清淨慧菩薩章                                     【文字稿下載】 【錄音檔下載 (1) (2) (3) (4)

08.威德自在菩薩章                                 【文字稿下載】 【錄音檔下載 (1) (2) (3)

09.辨音菩薩章                                         【文字稿下載】 【錄音檔下載 (1)

10.淨諸業障菩薩章                                 【文字稿下載】 【錄音檔下載 (1) (2) (3) (4)

11.普覺菩薩章                                         【文字稿下載】 【錄音檔下載 (1) (2) (3) (4)

12.圓覺菩薩章                                         【文字稿下載】 【錄音檔下載 (1) (2) (3) (4)

13.賢善首菩薩章                                     【文字稿下載】 【錄音檔下載 (1) (2)